ANBI statuS

De VoetgangersVereniging Nederland is bij de Belastingdienst geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor gelden een aantal fiscale voordelen. Zo kan een donateur onder voorwaarden giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken. Daarnaast hoeft de vereniging geen belasting over giften te betalen. We gaan ordelijk om met maatschappelijke financieringsbronnen. Dit betekent dat wij niet alleen maatschappelijke projecten uitvoeren, maar eveneens dat wij beperkt vermogen opbouwen met als doel schommelingen in de exploitatie op te vangen

 

Doelen

De VoetgangersVereniging Nederland streeft naar een land waar wandelen fijn, gezond en veilig is. We noemen dit vlug, veilig en vrolijk lopen. We dragen uit, dat voetgangers onmisbaar zijn voor de leefbaarheid van de openbare ruimte.

We dragen bij aan het zelfbewustzijn van wandelaars als volwaardig verkeersdeelnemer met specifieke behoeften waarvoor waar specifiek beleid nodig is.

We generen publieke en beleidsaandacht voor de voetganger, voor het belang en plezier van lopen voor de individuele en maatschappelijke gezondheid

We bevorderen dat binnen het mobiliteitsbeleid van overheden de voetganger als een expliciete aparte mobiliteitsgroep wordt onderkend en dat er voetgangersvriendelijke mobiliteits-oplossingen komen.

Om deze doelen te bereiken proberen we pro-actief inspraak te krijgen bij beleidsontwikkeling van (lokale provinciale en landelijke overheid. We doen dit via directe beleidscontacten met overheden, met inspraak-notities, met eigenstandige beleidsnotities, via blogs, gebruik van social media en ook middels (zodra Corona dat toelaat) het organiseren van events; via het betrekken van partijen die belang hebben bij een leefbare openbare ruimte, zoals bijvoorbeeld het Midden- en Kleinbedrijf. Om onze doelen te bereiken organiseren van kennissessies voor nieuwe leden, participeren we in allerhande landelijke en internationale samenwerkingsverbanden, het deelnemen aan congressen en kennissessies en voorts alle handelingen die met onze doelen verband houden of daarvoor bevorderlijk kunnen zijn.